print
Agenția de Dezvoltare Regională Sud anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de specialist în cooperare externă al Secției planificare și cooperare regională
22.08.2022
371 Accesări

Agenția de Dezvoltare Regională Sud anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de specialist în cooperare externă al Secției planificare și cooperare regională.

Scopul general al funcției: Realizarea activităților în procesul cooperării externe și atragerii investițiilor

Sarcinile de bază:

 • Studiază cadrul legislativ, normativ și de politici în domeniul cooperării externe și atragerii investițiilor
 • Analizează profilurile instituțiilor/organizațiilor naționale și internaționale relevante în vederea identificării potențialilor parteneri și/sau stabilirii parteneriatelor
 • Atrage mijloace financiare nebugetare pentru pentru implimentarea programelor și proiectelor de dezvoltare regională
 • Acordă suport la identificarea, definirea, dezvoltarea de propuneri de proiecte pentru portofoliul regional
 • Acordă suportul consultativ și metodologic actorilor regionali și locali în domeniul accesării oportunităților de finanțare aferente priorităților stabilite prin Programul Operațional Regional
 • Organizează vizitele delegațiilor străine în Regiunea de Dezvoltare Sud
 • Acordă suportul necesar angajaților Agenției în organizarea vizitelor peste hotarele țării în cadrul proiectelor și în relații cu partenerii
 • Participă la organizarea evenimentelor de promovare a Regiunii de Dezvoltare Sud
 • Creează și actualizează baza de date cu privire la partenerii de dezvoltare
 • Monitorizează apelurile de propuneri de proiecte și analizează condițiile acestora
 • Organizează activitatea de protocol în relații cu partenerii de dezvoltare internaționali și naționali, ambasadele, actorii regionali și locali
 • Cooperează la nivel transfrontalier și transnațional

 Condiții de participare la concurs:

Condiții de bază:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sunt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcția  respectivă;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.

Studii: Superioare, de licență sau echivalente în domeniul economiei, analizei de date statistice, administrării afacerii.

Experientă profesională: minimum 1 an în domeniu.

Cunoștințe: 

 • Limba română, limba engleză la nivel avansat de comunicare C1;
 • Cu abilitați de lucru cu documentele, de consultare și instruire a cetățenilor, comunicare  eficientă, lucru în echipă;
 • Cunoștințe avansate de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet;

Abilități: abilități de a lucra în echipă, de a planifica și elabora documente de analiză și sinteză, abilități de lucru cu informația, organizare, elaborare a documentelor de tip rapoarte, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluționare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă. 

Atitudini/comportamente:

 • responsabilitatea față de atribuțiile de serviciu:
 • respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină:
 • responsabilitate, rezistență la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă;
 • ținută vestimentară în procesul exercitării funcției;
 • respectarea normelor deontologice profesionale;
 • evitarea conflictului de interese;
 • sporirea competenței sale profesionale.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail Dosarul de concurs:

a) formularul de participare, se anexează pe pagina web a ADR Sud;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 28 decembrie 2018 sau alte documente confirmative;

e) certificatul medical;

f)  declarația pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale;

g) documentele care atestă prestarea voluntariatului - în cazul în care candidatul consideră necesar.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

În situația în care dosarul de concurs se depune prin poșta sau e-mail, documentele în original se prezintă la data desfășurării probei scrise a concursului sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs: 05 septembrie 2022, ora 15.00.

Telefon de contact: 0241 26286

Adresa poștala: MD-4101, or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 12, etaj I.

E-mail: adrsud@adrsud.gov.md

Persoana de contact: Untilă Alina, specialist resurse umane.

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Legea nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
 • Legea nr. 27/2022 privind Fondul național pentru dezvoltare regională și locală
 • Hotărârea Guvernului nr.40/2022 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională a Republicii Moldova pentru anii 2022 - 2028
 • Hotărârea Guvernului nr. 152/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală
 • Hotărârea Guvernului nr. 127/2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova.

 

 

 

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Sud