Prima   -  Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud   -  Regulamentul CRD Sud

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud

   


Anexa nr.1

la Decizia Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud

Nr. 04/01 din 27 noiembrie 2020

 

 REGULAMENT

 de organizare şi funcţionare a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud


I. DISPOZIŢII GENERALE

1.  În temeiul art. 7 alin. (5) din Legea nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud, în continuare CRD, adoptă prezentul regulament.

2.  Prezentul Regulament stabilește statutul juridic, componența, atribuțiile și modul de funcționare a CRD.

3.  CRD este structura regională deliberativă, fără personalitate juridică, constituită la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud în vederea elaborării, coordonării şi monitorizării politicii de dezvoltare regională la nivelul regiunii  de  dezvoltare  Sud  (în  continuare  RDS),  format  din  raioanele Basarabeasca, Cantemir, Cahul, Căușeni, Cimișlia, Leova, Ștefan Vodă, Taraclia.

4.  CRD îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare şi alte reglementări şi proceduri administrative interne.

5.  Consiliul Regional este format în baza principiului parităţii între reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice, pe de o parte, şi reprezentanţii sectorului privat şi ai societăţii civile, pe de altă parte. În componența CRD Sud sunt 32 de membri, fiind alcătuit din preşedinţii raioanelor componente, cîte un reprezentant al asociaţiilor de primari, societăţii civile şi sectorului privat din fiecare raion al regiunii. Lista cu componenţa nominală a CRD este făcută publică de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (în continuare MADRM), după încheierea procedurii de selectare a membrilor.

6.  Membrii CRD îşi exercită atribuţiile pe baze obștești, cu titlu gratuit.

II. ATRIBUŢIILE CONSILIULUI REGIONAL

 7. CRD are următoarele atribuţii de bază:

 a)  coordonează  şi  monitorizează  procesul  de  elaborare  a  Strategiei  de  dezvoltare regională şi a planului operaţional;

b)  mobilizează resursele regionale în scopul dezvoltării stabile şi durabile a localităţilor din regiune, avînd drept obiectiv îmbunătăţirea maximă a condiţiilor de trai pe întreg teritoriul regiunii de dezvoltare;

c)  defineşte scopurile şi priorităţile în domeniul dezvoltării social-economice a regiunii respective de dezvoltare;

b)  coordonează planificarea şi implementarea obiectivelor de dezvoltare regională din cadrul regiunii de dezvoltare.

8. CRD are următoarele atribuţii speciale:

1)  în domeniul aprobării Strategiei de dezvoltare regională şi a planului operaţional, elaborat de Agenţia de Dezvoltare Regională Sud (în continuare ADR Sud):

a)  identifică (determină) şi propune ADR Sud direcţiile prioritare pentru Strategia de dezvoltare regională şi programele de dezvoltare regională;

b)  evaluează consecvenţa şi concordanţa Strategiei Naţionale de Dezvoltare ”Moldova 2030”,  Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regionale, strategiilor şi programelor naţionale sectoriale, precum şi ale deciziilor politice naţionale şi locale în domeniul dezvoltării regionale;

c)  examinează şi aprobă proiectele finale ale Strategiei de dezvoltare regională şi planului operaţional;

d)  prezintă MADRM Strategia de dezvoltare regională şi planul operaţional aprobate;

2) în domeniul aprobării şi promovării proiectelor de dezvoltare regională, propuse pentru a fi incluse în planurile operaţionale regionale:

a)  examinează şi aprobă criteriile de selectare şi priorităţile pentru dezvoltarea regională, elaborate de ADR Sud;

b)  examinează portofoliul de proiecte regionale înaintate ADR Sud;

c)  evaluează consecvenţa şi concordanţa proiectelor şi programelor regionale cu

obiectivele strategice şi cu acţiunile stipulate în Strategia de dezvoltare regională;

d)  aprobă proiectele regionale;

e)  promovează proiectele regionale în mediul potenţialilor donatori şi investitori;

3) în domeniul reprezentării regiunii de dezvoltare şi a intereselor acesteia în cadrul CNCDR:

a)  examinează ordinea de zi şi documentele pregătite pentru şedinţa CNCDR;

b)  aprobă propuneri care urmează să fie discutate şi/sau decizii care urmează să fie

aprobate de CNCDR;

4) în domeniul monitorizării modului de utilizare a mijloacelor financiare alocate regiunii de

dezvoltare respective din Fondul naţional pentru dezvoltarea regională:

a)  monitorizează rezultatele implementării proiectelor regionale, în baza rapoartelor ADR Sud;

 b)  intervine şi poate solicita clarificări în cazul în care se constată discrepanţe în procesul de implementare a proiectelor regionale;

c)  expediază MADRM raportul anual de monitorizare aprobat;

5) în domeniul evaluării impactului implementării proiectelor şi programelor regionale şi al realizării obiectivelor de dezvoltare regională:

a)  aprobă rapoartele anuale ex-post, pe termen mediu, precum şi rapoartele privind încheierea implementării Strategiei şi le prezintă CNCDR;

b)  examinează şi aprobă raportul final de evaluare (după implementarea planului operaţional pentru trei ani), elaborat de către ADR Sud;

c)  expediază MADRM raportul final de evaluare aprobat, cu comentarii şi recomandări, după caz;

6) în domeniul promovării cooperării interregionale şi intraregionale cu instituţiile publice şi organizaţiile private:

a)  sprijină eforturile instituţiilor publice şi organizaţiilor private în atingerea unui nivel înalt de dezvoltare locală;

b)  cooperează cu autorităţile administraţiei publice locale şi reprezentanţii societăţii civile, precum şi cu comunitatea oamenilor de afaceri din regiune pentru identificarea zonelor defavorizate;

c)  colaborează cu instituţiile publice şi agenţiile specializate în scopul promovării şi/sau implementării proiectelor regionale sau sectoriale;

d)  cooperează cu alte consilii regionale în chestiuni de interes comun;

e)  colaborează cu organizaţiile regionale din alte state, precum şi cu organizaţiile

internaţionale în problemele ce ţin de dezvoltarea regională;

7) în domenii conexe de activitate:

a)  examinează studiile, analizele şi recomandările privind implementarea Strategiei de dezvoltare regională, problemele de dezvoltare ale regiunii, intervenţiile necesare şi alte documente elaborate de ADR Sud;

b)  elaborează şi prezintă CNCDR propuneri cu privire la îmbunătăţirea politicii, legislaţiei şi altor instrumente în vederea sprijinirii dezvoltării regionale;

c)  exercită atribuţiile delegate de către CNCDR.

III. MODUL DE ORGANIZARE A CONSILIULUI REGIONAL

9.  Membrii CRD își exercită mandatul pentru un termen de 4 ani. Aceeași persoană poate candida și fi aleasă pentru un nou mandat.

10. Mandatul reprezentanților administrației publice locale corespunde calității de ales local și încetează odată cu alegerea unei alte persoane în funcția respectivă.

11. Președinții raioanelor Regiunii de Dezvoltare Sud își exercită mandatul din oficiu, în virtutea prevederilor Legii privind dezvoltarea regională în Republica Moldova.

12. În  urma  alegerilor locale  generale asociațiile de primari  își  vor desemna reprezentantul pentru un nou mandat. Aceeași persoană poate candida și fi aleasă pentru un nou mandat.

13. Calitatea de membru încetează prin:

a)  retragere, la cerere;

b)  deces;

c)  excludere, în condițiile pct. 28;

d)  expirarea mandatului.

14. CRD are un preşedinte şi un vicepreşedinte care nu pot fi reprezentanţi ai aceluiaşi raion. La şedinţa constitutivă, membrii CRD aleg din rândul membrilor săi – reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, preşedintele şi vicepreşedintele, în baza unei adresări scrise către secretariatul CRD, semnată de minim 1/3 din membri, ales cu majoritatea de voturi ale membrilor confirmați al Consiliului. Preşedintele şi vicepreşedintele îşi exercită mandatul pentru un termen de 1 an, dar pot fi aleşi pentru mai multe perioade.

După expirarea termenului mandatului de președinte și vicepreședinte, în cadrul următoarei proceduri de alegere, președintele și vicepreședintele pot fi propuși în cadrul ședinței CRD, de către membrii CRD, și aleși cu votul majorității membrilor cu mandat valid.

15. Mandatul de președinte al CRD expiră înainte de termen în caz de:

a) retragere la cerere;

b) deces;

c)  lipsa nemotivată la 3 ședințe consecutive;

d) încălcarea prevederilor punctului 17 din regulament.

16. Lucrările de secretariat al CRD sunt asigurate de către ADR Sud prin personal specializat din cadrul acesteia desemnat prin ordin. În calitate de secretar al Consiliului Regional va fi numit unul dintre angajaţii ADR Sud prin hotărâre.

17. Preşedintele CRD are următoarele responsabilităţi şi sarcini:

a) aprobă convocarea și coordonează pregătirea şedinţelor CRD, în cazul punct. 20 lit. (a)

b) prezidează și conduce şedinţele CRD;

c) aprobă proiectul ordinii de zi şi materialele ce urmează a fi transmise cu ocazia convocării şedinţelor CRD înaintate de secretariatul CRD în cazul punct. 20 lit. (a);

d) supune votului în şedinţă proiectele de decizii pe orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a  CRD,  asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor "pro", "contra" şi a abţinerilor;

e) semnează  deciziile  CRD,  chiar  dacă  a  votat  împotriva  adoptării acestora, procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului Regional;

f) asigură menţinerea ordinii în cadrul şedinţelor şi respectarea regulamentului;

g)  reprezintă  Consiliul  Regional  în  Consiliul  Naţional  de  Coordonare  a  Dezvoltării Regionale (în continuare CNCDR);

h) reprezintă regiunea şi CRD în relaţiile cu alte regiuni din ţară şi din străinătate;

i) în  caz  de  absenţă,  deleagă  sarcinile  sale  vicepreşedintelui  sau  altui  membru al CRD;

î)  îndeplineşte şi alte atribuţii care rezultă din prevederile legale.

18. Vicepreşedintele CRD are următoarele atribuţii:

a)  preia atribuţiile președintelui dacă acesta din motive justificate, nu le poate îndeplini, inclusiv pentru a reprezenta interesele CRD în raport cu CNCDR, sau alte autorități publice. În caz de imposibilitatea preluării atribuțiilor, CRD va desemna prin decizie, din rândul membrilor CRD, un reprezentant al său pentru a-l reprezenta în condițiile prezentului punct.

b)  după caz participă la organizarea şedinţelor CRD;

c)  îndeplineşte alte atribuţii stabilite de CRD.

19. Secretarul Consiliului Regional are următoarele atribuţii:

a) organizează şi asigură convocarea şedinţelor CRD;

b) coordonează și asigură redactarea, pregătirea şi repartizarea materialelor în cadrul şedinţelor   CRD;

c) întocmeşte şi semnează procesele-verbale ale şedinţelor CRD;

d) asistă preşedintele şi membrii CRD în perioada dintre şedinţe;

e) asigură corespunderea cadrului normativ în vigoare a proiectelor de hotărâri înaintate ședințelor CRD și a materialelor care le stau la bază

f) asigură  evidenţa,   păstrarea   şi   arhivarea   documentelor   şi   altor   materiale   ale CRD;

g) asigură  publicarea  pe  pagina  web  a  ADR Sud a  ordinii  de  zi  a  şedinţelor,  a proceselor-verbale şi ale deciziilor adoptate de CRD;

h) primeşte şi distribuie corespondenţa destinată CRD;

i) realizează şi alte activităţi menite să asigure funcţionarea eficientă a CRD.

IV. FUNCŢIONAREA CONSILIULUI REGIONAL

 A. Şedinţele Consiliului Regional

20. CRD se întruneşte trimestrial, în şedinţe ordinare sau în şedinţe extraordinare ori de câte ori va apărea necesitatea iminentă, la inițiativa:

a)  preşedintelui CRD;

b)  CNCDR

c)  ADR Sud;

d)  unei treimi din numărul total de membri ai Consiliului Regional.

21. De regulă ședințele CRD se vor desfășura în localitatea reședință al ADR Sud. La decizia Consiliului, ședințele pot fi organizate și în alte localități decât centrul regional.

22. Prima şedinţă a Consiliului Regional este convocată de către MADRM și prezidată de reprezentantul desemnat de MADRM până în momentul alegerii în funcţie a preşedintelui Consiliului Regional.

23.  Invitaţia  de  participare  la  şedinţă  şi  documentele  relevante  se  transmit  membrilor

Consiliului Regional prin intermediul adreselor electronice de care dispun, cu cel puţin 15 zile înainte – în cazul şedinţelor ordinare şi cu cel puţin 3 zile înainte – în cazul şedinţelor extraordinare. Proiectul ordinii de zi a şedinţei va fi plasat pe pagina web a ADR Sud cu cel puţin 15 zile înainte de şedinţele ordinare şi 3 zile înainte de şedinţele extraordinare.

24. În invitaţia de participare la şedinţa CRD se va indica data, ora, locul desfăşurării  şi  ordinea  de zi  a şedinţei,  la care vor fi  anexate materialele propuse spre examinare.

25. Ordinea  de  zi  a  şedinţei  Consiliului  Regional  cuprinde  numărul  curent  al  chestiunii propuse CRD spre examinare, denumirea chestiunii şi numele raportorului (coraportorului).

26. Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea preşedintelui, CNCDR, a ADR Sud sau a membrilor care au cerut convocarea CRD în condiţiile pct. 20 şi se supune aprobării Consiliului Regional la începutul şedinţei.

27. Pentru examinarea amănunţită a problemelor şi pregătirea chestiunilor incluse în ordinea

de zi, CRD poate decide formarea unor comisii de specialitate sau grupuri de lucru.

28. Membrii CRD îşi vor înregistra prezenţa la secretariatul CRD înainte de începerea ședinței sau vor comunica din timp despre absenţa sa şi motivele absenţei. Preşedintele va aduce la cunoştinţa membrilor prezenţi în şedinţă informaţia privind cei absenţi.

29. În urma absenţei nemotivate de la 3 şedinţe consecutive, CRD poate decide retragerea calităţii de membru. În acest caz, precum și în urma intervenirii unei stări de fapt menționate la pct. 13, litera a) și b) CRD va informa MADRM despre necesitatea supliniri locului vacant.

30. Ședința CRD de regulă este prezidată de către președintele Consiliului. În caz că președintele este absent la ședința convocată în condițiile regulamentului, ședința va fi prezidată de către vicepreședinte. Iar în caz că președintele și vicepreședintele sunt absenți la ședință, membrii CRD vor alege un președinte pentru această ședință, din rândul membrilor prezenți, cu majoritatea voturilor din numărul membrilor prezenți. Acesta va avea drepturile depline conferite de regulament a unui președinte, care se vor răsfrânge doar asupra desfășurării ședinței în cauză și semnării actelor juridice aprobate.

31. În deschiderea ședinței, Președintele Consiliului va invita membrii consiliului să declare eventualele conflicte de interese care pot apare în legătură cu problemele incluse în ordinea de zi. Dezbaterea problemelor se face în ordinea strictă în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe cu prezentarea succintă de către raportor a problemei înscrise pe ordinea de zi şi a proiectului de decizie asupra ei.

32. Preşedintele CRD este în drept să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop, el poate propune CRD spre aprobare durata de timp ce va fi oferită fiecărui vorbitor, precum şi durata totală de dezbatere

a proiectului.

33. În cadrul dezbaterii oricărei probleme de pe ordinea de zi a şedinţei CRD, vorbitorul îşi poate exprima opinia numai în cazul în care preşedintele îi oferă cuvântul. Vorbitorul este obligat ca în luarea sa de cuvânt să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

34. Preşedintele CRD poate propune încheierea dezbaterii unor probleme puse în discuţie.

35. În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele poate să întrerupă dezbaterile şi să ceară respectarea regulamentului, fiind în drept:

a) să cheme la ordine;

b) să retragă cuvântul;

c) să anunţe o pauză.

36. Şedinţele CRD se desfăşoară în limba de stat. Actele CRD se întocmesc şi se adoptă în limba de stat.

37. Şedinţele CRD sînt publice.  Reprezentantul  MADRM participă  la  ședințele  CRD fără  drept  de  vot.  Preşedintele CRD sau ADR Sud poate invita la şedinţă şi alţi reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice, ai organizaţiilor partenere în dezvoltare, ai asociaţiilor obşteşti, experţi şi alte persoane interesate, care pot participa la dezbateri pe marginea chestiunilor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei respective.

38. Persoanele invitate participă la şedinţa CRD şi la dezbaterea chestiunilor fără a avea drept de vot.

39. Directorul ADR Sud participă la şedinţele CRD fără drept de vot fiind prezent în prezidiumul ședinței.

40. Persoana  invitată  primeşte  invitaţia,  ordinea  de  zi  a  şedinţei  CRD şi documentele referitoare la chestiunea la a cărei dezbatere a fost invitată să participe.

41. Şedinţa  este  deliberativă  dacă  este  prezentă majoritatea membrilor CRD (cel puţin 50 la sută plus unul). Dacă în sala de şedinţe este întrunit cvorumul   necesar   conform   înregistrării,   CRD purcede la examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi.

42. În cazul în care la şedinţa CRD nu este prezentă majoritatea membrilor CRD, şedinţa este amânată şi, în timp rezonabil, se convoacă o nouă şedinţă.

43. În caz de indisponibilitate, membrul CRD poate desemna o altă persoană din instituţia sau organizaţia pe care o reprezintă pentru a-l reprezenta la şedinţa CRD, inclusiv cu drept de vot. Desemnarea are loc pe bază de procură sau alt document oficial, care este depus preventiv secretariatului și se prezintă preşedintelui CRD înainte de începerea şedinţei. Documentul ce confirmă împuternicirile persoanei respective se anexează la procesul-verbal al şedinţei.

44. Prin derogare de la punct. 21 al regulamentului, în cazul situațiilor excepționale declarate de autoritățile competente Naționale sau Locale, când prezența fizică și/sau deplasarea este restricționată, ședințele CRD vor fi organizate în format on-line, prin intermediul unui program software de videoconferințe propus de ADR Sud. Aceste ședințe se vor desfășura cu stricta respectare a clauzelor prezentului regulament.

B. Deciziile Consiliului Regional

45. În vederea realizării atribuţiilor sale, CRD adoptă decizii prin consens. În cazul  în  care  obţinerea  consensului  devine  imposibilă,  deciziile  CRD se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţă (50 la sută plus unul). În caz de paritate de voturi, votul preşedintelui este decisiv.

46. Dreptul de iniţiere a proiectelor de decizii ale Consiliului Regional aparţine preşedintelui CRD, CNCDR, ADR Sud şi membrilor CRD care au solicitat convocarea şedinţei.

47. Proiectele  de  decizii  vor  fi  însoţite  de  o  notă  informativă.  În  acest  scop,  secretarul CRD şi personalul de specialitate din ADR Sud vor acorda asistenţa tehnică de specialitate.

48. Proiectele de decizii propuse pentru a fi incluse în ordinea de zi a şedinţei se vor consemna cu titlul şi iniţiatorul proiectului, şi se aduc la cunoştinţa membrilor cu invitaţia de a le examina și a prezenta amendamente.

49. Iniţiatorul proiectului de decizie sau al altor propuneri le poate retrage, sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor, pînă la înscrierea acestora în ordinea de zi.

50. Rapoartele, notele informative pe marginea proiectului de decizie, se transmit secretarului CRD,  care  va  dispune  măsurile  corespunzătoare  de  remitere  a  lor  către membri cel târziu până la data şedinţei CRD.

51. Deciziile CRD se semnează de preşedintele acestuia în termen de cel mult 3 zile din data şedinţei.

52. Secretarul  CRD,  cu  asistenţa  ADR Sud,  va  informa  publicul  în  mod transparent şi operativ despre cele mai importante decizii ale CRD.

53. Deciziile CRD vor fi aduse la cunoştinţa persoanelor interesate de către secretarul CRD în termen de cel mult 7 zile din data semnării acestora de către preşedinte.

54. Şedinţele CRD se consemnează în procese-verbale, semnate de preşedinte şi secretar.

55. Păstrarea şi arhivarea deciziilor CRD, a proceselor-verbale, precum şi a materialelor relevante vor fi asigurate de secretarul CRD, în modul stabilit de legislaţie pentru documentele oficiale.

56. Deciziile CRD adoptate cu încălcarea prevederilor prezentului Regulament pot fi declarate nule, în condiţiile legii, de instanţa de judecată.

C. Procedura de vot

57. Votul  membrului CRD  sau  a persoanei  care îl  reprezintă,  în  bază de procură, se exprimă public, prin ridicarea mâinii, în cadrul votării deschise.

58. CRD poate decide votarea secretă sau nominală, la propunerea preşedintelui sau a unuia dintre membri, cu excepţia cazului în care, prin lege sau regulament, se stabileşte o anumită modalitate.

59. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele de vot. Textul buletinelor de vot trebuie să fie clar şi precis. Pentru exprimarea opţiunii se folosesc cuvintele "pro", "contra" şi "abţinut". În cazul votării nominale, se întocmește o listă cu membrii CRD, iar fiecare membru CRD prezent la ședință, în dreptul numelui său va înscrie opțiunea cu cuvintele "pro", "contra" şi "abţinut".

60. Buletinele de vot se introduc în urna de votare. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot în care nu a fost exprimată opţiunea sau au fost folosite mai multe cuvinte decât cele prevăzute în prezentul punct pentru a-şi exprima opţiunea.

61. Deciziile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi, cu excepţia cazului în care, prin lege sau alte acte normative, se cere o altă majoritate de voturi din totalul numărului membrilor CRD.

62. Membrii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal al şedinţei să fie consemnat expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze acestei cerinţe.

63. Proiectele de decizii sau propunerile respinse de CRD nu pot fi supuse examinării acestuia în cadrul aceleiaşi şedinţe.

64. În cazul desfășurării ședinței în format on-line în condițiile  punct. 44 din regulament, membrul CRD își va exprima votul nominal, anunțând clar secretariatul despre opțiunea pe care o are în raport cu fiecare proiect și/sau amendament supus votului, prin "pro" sau "contra", sau "abţinut". În cazul în care membrul CRD, din diferite motive, va fi în imposibilitate să anunțe verbal opțiunea votului exprimat, acesta va scrie textul votului "pro" sau "contra", sau "abţinut" în compartimentul de mesaje (chat) al programului software de videoconferințe prin care se va desfășura ședința.

D. Conflictul de interese

64.  Orice membru al CRD care se află în situația unui conflict de interese sau conflict potențial de interese în legătură cu orice problemă examinată la ședința Consiliului, trebuie să-și declare interesul sau interesul potențial la începutul ședinței, după aprobarea ordinii de zi.

65.  În caz că oricare membru al CRD se află în situația unui conflict de interese care  ar  putea  rezulta  în  satisfacerea  unui  interes  personal,  acesta  nu  va  participa  la examinarea chestiunii și se va abține de la votarea acesteia.

66.  Interesul personal constă în apariția oricărui avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut,  în mod  direct  sau  indirect,  pentru  sine  sau  pentru  persoane  apropiate de către membrul Consiliului ca urmare a participării la luarea unei decizii.

67.  Un membru al CRD va fi considerat ca având un interes personal dacă decizia poate rezulta în beneficii materiale sau de altă natură pentru:

a)  soţ, rudă sau afin până la gradul al treilea inclusiv;

b)  orice organizație, publică sau privată în care membrul CRD este angajat ori în care activează angajați cu care membrul Consiliului se află în relații de rudenie în condițiile pct. a);

c)  orice  companie  în  care  membrul  Consiliului  deține  cote-părţi  sau  acţiuni  în capitalul social.

68. Abținerea  membrului  Consiliului  de  la  participarea  la  examinarea  și  votarea  chestiunii pentru care se află în situația unui conflict de interese, nu va fi calculată la constatarea cvorumului necesar pentru examinarea chestiunii respective.

 V. DISPOZIŢII FINALE

69. Modificarea prezentului regulament se poate face cu votul majorității membrilor din componența CRD.