Prima   -  Achiziții Publice   -  Achiziții în cadrul proiectelor cu finanțare din UE   -  Anunțuri/Tendere - Anunț de participare la LICITAȚIA PUBLICĂ privind Achiziționarea și contractarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor pentru implementarea proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab” din orașul Basarabeasca”. REPETAT

Anunț de participare la LICITAȚIA PUBLICĂ privind Achiziționarea și contractarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor pentru implementarea proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab” din orașul Basarabeasca”. REPETAT

   
15.06.2020    

1. Denumirea autorității contractante: Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud  

2. IDNO: 1009601000290

3. Adresa: Republica Moldova, or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 12.

4. Numărul de telefon/fax: tel: + 373 241 2 62 86; mob: + 373 62191358

5. Adresa de e-mail și de internet ale Autorității Contractante: e-mail: adrsud@gmail.com/ smp.adrsud@gmail.com ; adresa de internet a autorității: www.adrsud.md

6. Adresa de e-mail al Autorității Contractante de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:  adrsud@gmail.com, persoana de contact Cristina Dogoteri;  

7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea serviciiciilor de responsabililor tehnici în activitatea de verificare a execuției lucrărilor de construcție in cadrul implementării proiectului "Sporirea eficienței energetice a  Liceului Teoretic „Matei Basarab" din or. Basarabeasca" în conformitate cu Regulamentul cu privire la verificarea execuției lucrărilor de construcție de către responsabilii atestați, aprobat prin ordinul nr. 65 din 27.05.1996 a Departamentului construcții și amenajarea teritoriului și prevederile Legii privind calitatea în construcții, nr. 721-XIII din 02.02.1996, alte acte normativ-legislative în domeniu 

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Ofertanții trebuie să depună oferte în conformitate cu cerințele dosarului de ofertă. Oferte alternative nu sunt acceptate. 

10. Termenii și condițiile de prestare și finalizare a serviciilor solicitațe: Contractantul trebuie să înceapă executarea serviciilor de supraveghere tehnică la data demarării lucrărilor de construcție și să se finalizeze odată cu executarea lucrărilor și semnarea procesului verbal de recepție finală.

11. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse:

Ofertantul va pregăti un original și trei copii ale Ofertei, marcându-le distinct și clar „ORIGINAL" și „COPIE".

Ofertele prezentate prin alte mijloace și sub alte forme nu vor fi examinate. Astfel, Ofertele trebuie prezentate într-un singur plic sigilat.

 Ofertele trebuie să rămână valabile pentru o perioadă de 90 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. În circumstanțe excepționale, autoritatea contractantă poate, înainte de expirarea perioadei de valabilitate, să solicite ofertanților să extindă valabilitatea ofertelor pentru o anumită perioadă.

Ofertanții trebuie să ofere o garanție de licitație (garanție bancară) de 10 000 MDL (lei moldovenești) sau echivalent (în funcție de cursul de schimb utilizat de BNM www.bnm.md  la data publicării acestui anunț de participare - 15 iunie 2020) la depunerea ofertei.

12. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 01 iulie 2020, ora 10:00 - ora Europei de Est. Orice ofertă depusă la autoritatea contractantă după acest termen nu va fi luată în considerare.

Ședința de deschidere a ofertelor este programată pentru 01 iulie 2020, ora 10:00- ora Europei de Est.

16. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele trebuie depuse în limba română exclusiv autorității contractante într-un plic sigilat:

  • FIECARE prin poștă sau prin serviciu de curierat, Ofertele trebuie să fie livrate prin poștă recomandată cu confirmare de primire: Cristina Dogoteri (adrsud@gmail.com), Agenția de Dezvoltare Regională Sud, or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 12, MD-4101, Republica Moldova, program de lucru - Luni-Vineri (08:00-17:00).
  • SAU livrate personal de către participant sau de către un agent direct la sediul autorității contractante în schimbul unei primiri semnate și datate, caz în care dovada va fi constituită din această confirmare de primire: Cristina Dogoteri  (adrsud@gmail.com) ) Agenția de Dezvoltare Regională Sud, or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 12, MD-4101, Republica Moldova, program de lucru - Luni-Vineri (08:00-17:00).

Titlul contractului și referința publicării MSPL/GIZ/SE/SRT/001/R  trebuie să fie marcat în mod clar pe plicul care conține oferta și trebuie menționate întotdeauna în toate corespondențele ulterioare cu autoritatea contractantă. Ofertele depuse prin orice alte mijloace nu vor fi luate în considerare.

17. Termenul de valabilitate a ofertelor: Ofertele trebuie să rămână valabile pentru o perioadă de 90 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. În circumstanțe excepționale, autoritatea contractantă poate, înainte de expirarea perioadei de valabilitate, să solicite ofertanților să extindă valabilitatea ofertelor pentru o anumită perioadă. 

18. Locul deschiderii ofertelor: Republica Moldova, Agenția de Dezvoltare Regională Sud, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 12, MD-4101, Republica Moldova, etaj. 1.

19. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: sesiunea de deschidere a ofertelor este publica si orice persoană cointeresată poate sa asiste; 

20. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

Atunci când pregătesc Oferta, Ofertanții trebuie să urmeze toate instrucțiunile, formularele, Termenii de referință, termenii și condițiile contractuale incluse în Dosarul de licitație.

Dosarul de licitație este disponibil numai în limba română.

Toate comunicările scrise pentru această procedură de licitație și contract trebuie să fie în limba română.

21. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:

Autoritatea contractantă în conformitate cu Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Germaniei privind cooperarea tehnică semnat la 22 februarie 1994, ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr. 499-XIII din 15 martie 1995 și în conformitate cu articolul 104 „Livrări fără taxe" din Codul fiscal (Monitorul Oficial nr. 76-80 din 20 aprilie 2012) vor aplica cota de TVA zero serviciilor contractate. Astfel, Oferta va fi prezentată la cota de TVA zero.

22. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Consiliul de examinare a reclamațiilor (CER). Conform prevederilor Regulamentului GIZ Moldova în domeniul Achizițiilor Publice, toate contestațiile se trimit către Autoritatea Contractanta cu mențiunea „Contestație".

Dna Cristina Dogoteri  (adrsud@gmail.com) (Agenția de Dezvoltare Regională Sud,  bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 12, MD-4101, Republica Moldova, program de lucru - Luni-Vineri (08:00-17:00). 

23. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 24.02.2020 

24. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 15.06.2020 

26. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

Conducătorul grupului de lucru: Maria Culeșov, director ADR Sud.