Prima   -  Presa   -  Noutăți - Agenția de Dezvoltare Regională Sud anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor de concurs pentru ocuparea funcției vacante de Specialist în monitorizarea proiectelor

Agenția de Dezvoltare Regională Sud anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor de concurs pentru ocuparea funcției vacante de Specialist în monitorizarea proiectelor

   
06.11.2023   2153 Accesări  

Agenția de Dezvoltare Regională Sud anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor de concurs pentru ocuparea funcției vacante de specialist în monitorizarea proiectelor al Secției management integrat al proiectelor.

Scopul general al funcției: Oferirea asistenței în dezvoltarea și implementarea programelor și proiectelor de dezvoltare regională.

Sarcinile de bază:

 • Elaborează fișele de proiect, inclusiv a proiectelor investiționale;
 • Examinează nivelul de pregătire a proiectelor, aprobate spre implementare;
 • Elaborarea și prezentarea pentru aprobare către autoritatea de elaborarea a politicii de dezvoltare regională a actelor necesare implementării proiectelor (Nota informativă, devizul de cheltuieli, planul de implementare, Contractul de finanțare);
 • Participă la seminare privind condițiile de participare la licitație (concurs);
 • Monitorizează executarea lucrărilor de construcție;
 • Analizează îndeplinirea volumului de lucrări pe proiecte, activități operaționale și verificarea corespunderii cheltuielilor efective cu planul/grafic de finanțare;
 • Analizează utilizarea mijloacelor financiare pe articole de cheltuieli și înaintarea demersurilor pentru modificarea Planului anual de finanțare;
 • Recepționează, verifică și prelucrează documentele primare privind executarea lucrărilor conform documentației tehnice;
 • Raportează mersul implementării proiectelor de dezvoltare regională și prezentarea lor la organele de resort;
 • Participă și organizează recepția lucrărilor proiectelor de dezvoltare regională;
 • Elaborează și transmite către beneficiari costurile investiționale formate;
 • Elaborează și raportează despre finalizarea proiectelor către organele de resort/finanțatori;
 • Asigură arhivarea și păstrarea documentelor privind implementarea proiectelor;
 • Asigură realizarea componențelor soft în cadrul proiectelor investiționale;
 • Asistarea șefului șecției în pregătirea rapoartelor periodice privind activitățile, orarul și starea financiară a tuturor componentelor proiectului într-un format de raportare standard în conformitate cu cerințele Guvernului, precum și a altor agenții de finanțare.

Salariul de funcție: de la 12500 lei

Condiții de participare la concurs:

Condiții de bază:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • este apt/ă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituit/ă dintr-o funcție pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privat/ă de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.

Studii: Superioare, de licență sau echivalente în domeniul ingineriei/construcțiilor sau tehnico-economice

Experientă profesională: minimum 1 an în domeniu.

Cunoștințe: 

 • Limba română, cunoașterea limbilor de circulație internațională constituie avantaj;
 • Abilitați de lucru cu documentele, de consultare și instruire a cetățenilor, comunicare eficientă, lucru în echipă;
 • Cunoștințe avansate de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet;

Abilități: abilități de a lucra în echipă, de lucru cu informația, organizare, elaborare a documentelor de tip rapoarte, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluționare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă. 

Atitudini/comportamente:

 • responsabilitatea față de atribuțiile de serviciu:
 • respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină:
 • responsabilitate, rezistență la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă;
 • ținută vestimentară în procesul exercitării funcției;
 • respectarea normelor deontologice profesionale;
 • evitarea conflictului de interese;
 • sporirea competenței sale profesionale.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail Dosarul de concurs:

a) formularul de participare (se anexează pe pagina web a ADR Sud);

b) curriculum vitae (CV);

c) copia buletinului de identitate;

d) copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;

e) copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 28 decembrie 2018 sau alte documente confirmative;

f)  declarația pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale;

g) documentele care atestă prestarea voluntariatului - în cazul în care candidatul consideră necesar.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

În situația în care dosarul de concurs se depune prin poșta sau e-mail, documentele în original se prezintă la data desfășurării interviului sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs: 24 noiembrie 2023, ora 17.00.

Telefon de contact: 0241 26286

Adresa poștala: MD-4101, or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 12, etaj I.

E-mail: adrsud@adrsud.gov.md

Persoana de contact: Untilă Alina, specialist resurse umane.

Concursul va fi desfășurat în două etape (prima etapă - selectarea candidaților prin verificarea îndeplinirii condițiilor de participare; a doua etapă - interviul de angajare). 

Lista actelor normative în domeniul de specialitate pentru interviul de angajare:

 • Legea nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
 • Legea nr. 27/2022 privind Fondul național pentru dezvoltare regională și locală
 • Legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcții
 • Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție
 • Hotărârea Guvernului nr. 127/2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
 • Hotărârea Guvernului nr. 285/1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente