Prima   -  Presa   -  Noutăți - Primăria municipiului Cahul anunță concurs repetat pentru ocuparea funcției de manager al Centrului de Management al Proiectelor Cahul

Primăria municipiului Cahul anunță concurs repetat pentru ocuparea funcției de manager al Centrului de Management al Proiectelor Cahul

   
27.09.2022   262 Accesări  

Primăria municipiului Cahul anunță concurs repetat pentru ocuparea funcției de manager al Centrului de Management al Proiectelor Cahul. 

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea managementului de calitate al Centrului de Management al Proiectelor Cahul;

Sarcini de bază:

Ø  Coordonează activitatea Centrului de Management al Proiectelor Cahul;

Ø  Asigură colaborarea, inclusiv colaborarea eficientă între personalul Centrului de Management al Proiectelor Cahul și Agenția de dezvoltare Regională Sud, Administrația Publică Locală, ONG-uri, Instituții Publice, comunitatea oamenilor de afaceri și cetățeni la nivel local, regional, național și internațional;

Ø  Coordonează implementarea Planului operațional local de dezvoltare a municipiului Cahul - pol de creștere;

Ø  Coordonează procesul de armonizare a documentației locale de urbanism și planificare strategică cu prevederile Programului național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere din Republica Moldova (PNDOPC);

Ø  Identifică oportunități de parteneriat și atragere a investițiilor;

Ø  Coordonează crearea și consolidarea parteneriatelor locale, regionale, transfrontaliere și internaționale între Autoritățile publice locale, societatea civilă și  comunitatea de afaceri în vederea impulsionării procesului de dezvoltare durabilă integrată;

Ø  Asigură controlul calității proiectelor (elaborarea/scrierea cererilor de finanțare, notelor conceptuale și aplicarea pentru surse de finanțare nerambursabile, implementarea proiectelor câștigate, asigurarea sustenabilității acestora la necesitate);

Ø  Asigură întocmirea și prezentarea spre examinare Consiliului municipal, Agenției de Dezvoltare Regională Sud, instituțiilor donatoare în corespundere cu cerinţele acestora a rapoartelor de progres privind implementarea proiectelor aferente PNDOPC;

Ø  Promovează imaginea municipiului Cahul, pentru creșterea activității economice, sociale, culturale, turistice, valorificând instrumentele existente (brandul Regiunii Cahul, evenimente sportive, culturale ș.a), dar și dezvoltarea unor instrumente noi;

Ø  Utilizează mijloace eficiente de comunicare în vederea realizării cu succes a activităților Centrului de Management al Proiectelor Cahul;

Ø  Îndeplinește alte sarcini conforme cu obiectivele Centrului de Management al Proiectelor Cahul sau stabilite de Primarul municipiului Cahul;

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabilit în Republica Moldova;
 • posedă limba română (scris şi vorbit);
 • posedă limba engleză (nivel B2/C1);
 • deține studii superioare;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a atins vârsta de 63 de ani;
 • este apt(ă) din punct de vedere al stării sănătăţii pentru exercitarea funcţiei conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituit(ă) dintr-o funcţie publică sau nu a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • nu este privat(ă) de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice:

Studii: studii superioare  

Experiență profesională: minimum 3 ani de activitate în funcții de conducere sau în sectorul asociativ. 

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în vigoare;
 • Elaborare, implementare, monitorizare, evaluare proiecte și programe de dezvoltare durabilă locală, regională, transfrontalieră;
 • Limbă străină (engleza) - obligatoriu;
 • abilități de utilizare a calculatorului: Excel, Word, internet, alte programe accesibile pentru activitate.

Abilităţi:

 • organizatorice, de administrare, de comunicare, de consultare, de lucru cu documentele şi informaţia, analiză şi sinteză, aplanarea situaţiior de conflict, lucru în  echipă, utilizarea tehnicii de birou. 

Atitudini/comportamente:

 • responsabilitate, diplomaţie, disciplină, punctualitate, spirit de iniţiativă, respect faţă de oameni, aspiraţie de creştere profesională.

Procedura de aplicare:

Persoanele interesate pot depune următoarele documente în vederea demonstrării gradului de calificare a acestora:

a) formularul de participare (se anexează);

b) copiile autentificate de notar sau prezentarea actelor originale pentru verificare a următoarelor documente: buletinul de identitate, documentele de  studii  şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi de specialitate;

c) copia carnetului de muncă;

d) cazierul judiciar;

e) adeverință medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare.

Data limită de depunere a dosarului de participare este 11.10.2022.

Dosarul de participare se va expedia electronic pe adresa de email: primariacahul@gmail.com sau se va depune la sediul primăriei municipiului Cahul, biroul 305.

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.