Prima   -  Presa   -  Noutăți - ANUNȚ! Licitație INTERNAȚIONALĂ privind achiziționarea lucrărilor de construcție pentru „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”

ANUNȚ! Licitație INTERNAȚIONALĂ privind achiziționarea lucrărilor de construcție pentru „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”

   
06.04.2020   400 Accesări  

Anunț de participare privind achiziționarea Executării lucrărilor de construcție pentru „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”, prin procedura de achiziție Licitație internațională deschisă conform prevederilor Regulamentului GIZ Moldova în domeniul Achizițiilor Publice.

1. Denumirea autorității contractante: Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud  

2. IDNO: 1009601000290

3. Adresa: Republica Moldova, or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 12.

4. Numărul de telefon/fax: tel: + 373 241 2 62 86; mob: + 373 60171116.

5. Adresa de e-mail și de internet ale Autorității Contractante: e-mail: adrsud@gmail.com; adresa de internet a autorității: www.adrsud.md

6. Adresa de e-mail al Autorității Contractante de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: adrsud@gmail.com, persoana de contact Cristina Dogoteri;  

7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Licitația este deschisă în condiții egale pentru toate persoanele fizice și juridice ale statelor membre ale Uniunii Europene, cele din țările pre-aderare, precum și țările beneficiare ale Programului de instrument de parteneriat de Est al Europei).

Dosarul de ofertă este disponibil la Agenția de Dezvoltare Regională Sud, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 12, MD-4101, Republica Moldova, la cerere. Nu este necesară nicio plată pentru dosarul de ofertă. Dosarul de ofertă este gratuit. Ofertele trebuie depuse utilizând formularul standard de ofertă inclus în dosarul ofertei, al cărui format și instrucțiuni trebuie respectate cu strictețe. Ofertanții cu întrebări cu privire la această ofertă ar trebui să le trimită în scris la adrsud@gmail.com (menționând referința de publicare prezentată (MSPL/GIZ/L/SA/002) cu cel puțin 21 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor 22 mai, ora 10:00. Autoritatea contractantă trebuie să răspundă tuturor întrebărilor ofertanților cu cel puțin 11 zile înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor.

8. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Ofertanții trebuie să depună oferte în conformitate cu cerințele dosarului de ofertă. Oferte alternative nu sunt acceptate. 

9. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Perioada de implementare a sarcinilor 12 luni. 

10. Termenul de valabilitate a contractului: pana la expirarea perioadei de buna execuție (5 ani de la semnarea Actului de Recepție la terminarea lucrărilor). 

11. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse:

Ofertele trebuie depuse în 2 plicuri. Unul va conține formularele administrative, oferta tehnică și garanția bancară, iar cel de-al doilea plic va conține doar oferta financiară. Garanția de ofertă (garanție bancară) trebuie prezentată în original. Toate formularele de ofertă trebuie semnate de o persoană autorizată. Nerespectarea acestor reguli sunt supuse excluderii. Motivele suplimentare de excludere pot fi identificate în documentația de ofertă.

Ofertanții trebuie să ofere o garanție de licitație (garanție bancară) de 800.000 MDL (lei moldovenești) sau echivalent (în funcție de cursul de schimb utilizat de BNM www.bnm.md  la data publicării acestui anunț de participare - 6 aprilie 2020) la depunerea ofertei.

Această garanție va fi eliberată ofertanților care nu au reușit odată ce procedura de ofertare a fost finalizată și ofertantului câștigător la semnarea contractului de către toate părțile și la furnizarea garanției de performanță.

Ofertantul este încurajat să viziteze și să inspecteze obiectul și lucrările de construcție necesare, pentru a putea evalua volumul lucrărilor, cheltuielile și riscurile necesare, pentru a avea o informație completă care îl va ajuta să execute și să semneze contractul pentru lucrări. Vizita la obiect va fi organizată și programată cu cel mult 21 de zile înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va oferi răspunsuri scrise la toate întrebările adresate în timpul vizitei la locul executării lucrărilor. Răspunsurile vor fi transmise tuturor participanților la vizita obiectului, precum și tuturor ofertanților potențiali care au solicitat documentația de ofertare.

12. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasă ofertă economică este oferta licitată din punct de vedere tehnic cu cel mai mic preț. 

13. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Ofertantul câștigător va fi solicitat să ofere o garanție de performanță de 10% din valoarea contractului la semnarea contractului. Această garanție trebuie furnizată împreună cu restituirea contractului contrasemnat în cel mult 30 de zile după ce ofertantul primește contractul semnat de autoritatea contractantă. În cazul în care ofertantul selectat nu furnizează o astfel de garanție în această perioadă, contractul va fi anulat și un nou contract poate fi întocmit și trimis ofertantului care a depus următoarea ofertă conformă ieftină. In acest caz garanție de licitație (garanție bancară) nu se va returna.

Comitetul de evaluare va selecta ofertantul a cărui ofertă a fost determinată să fie în concordanță cu criteriile administrative, economice și tehnice și a oferit cel mai mic preț.

14. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

Atenția ofertantului este atrasă de faptul că există două sisteme diferite de trimitere a ofertelor: unul se face prin poștă sau serviciu de poștă privat, celălalt este prin livrare manuală. 

În primul caz, oferta trebuie trimisă înainte de data și ora limită de depunere cu confirmare de primire. În al doilea caz, confirmarea de primire dată la data livrării ofertei, care va servi, de asemenea, ca dovadă.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 22 mai 2020, ora 10:00 (ora 10 AM) - ora Europei de Est. Orice ofertă depusă la autoritatea contractantă după acest termen nu va fi luată în considerare.

Ședința de deschidere a ofertelor este programată pentru 22 mai 2020, ora 11:30 - ora Europei de Est.

15. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele trebuie depuse în limba română exclusiv autorității contractante într-un plic sigilat:

  • FIECARE prin poștă sau prin serviciu de curierat, Ofertele trebuie să fie livrate prin poștă recomandată cu confirmare de primire: Cristina Dogoteri (adrsud@gmail.com), Agenția de Dezvoltare Regională Sud, or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 12, MD-4101, Republica Moldova, program de lucru - Luni-Vineri (08:00-17:00).
  • SAU livrate personal de către participant sau de către un agent direct la sediul autorității contractante în schimbul unei primiri semnate și datate, caz în care dovada va fi constituită din această confirmare de primire: Cristina Dogoteri (adrsud@gmail.com) Agenția de Dezvoltare Regională Sud, or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 12, MD-4101, Republica Moldova, program de lucru - Luni-Vineri (08:00-17:00).

Titlul contractului și referința publicării (MSPL/GIZ/L/SA/002) trebuie să fie marcat în mod clar pe plicul care conține oferta și trebuie menționate întotdeauna în toate corespondențele ulterioare cu autoritatea contractantă. Ofertele depuse prin orice alte mijloace nu vor fi luate în considerare.

16. Termenul de valabilitate a ofertelor: Ofertele trebuie să rămână valabile pentru o perioadă de 90 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. În circumstanțe excepționale, autoritatea contractantă poate, înainte de expirarea perioadei de valabilitate, să solicite ofertanților să extindă valabilitatea ofertelor pentru o anumită perioadă. 

17. Locul deschiderii ofertelor: Republica Moldova, Agenția de Dezvoltare Regională Sud, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 12, MD-4101, Republica Moldova, etaj. 1.

18. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: sesiunea de deschidere a ofertelor este publica si orice persoană cointeresată poate sa asiste; 

19. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

Atunci când pregătesc Oferta, Ofertanții trebuie să urmeze toate instrucțiunile, formularele, Termenii de referință, termenii și condițiile contractuale incluse în Dosarul de licitație.

Dosarul de licitație este disponibil numai în limba română.

Documentația de licitație este elaborată în conformitate cu Regulamentul privind achizițiile publice GIZ / MSPL Moldova (versiunea adaptată la prevederile Ghidului practic (PraG) al Uniunii Europene (UE). Regulamentul este disponibil pe site-ul oficial al ADR Sud și pe site-ul oficial proiectului MLPS www.adrsud.md;  www.serviciilocale.md).

Toate comunicările scrise pentru această procedură de licitație și contract trebuie să fie în limba română.

20. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:

Autoritatea contractantă în conformitate cu Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Germaniei privind cooperarea tehnică semnat la 22 februarie 1994, ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr. 499-XIII din 15 martie 1995 și în conformitate cu articolul 104 „Livrări fără taxe" din Codul fiscal (Monitorul Oficial nr. 76-80 din 20 aprilie 2012) vor aplica cota de TVA zero serviciilor contractate. Astfel, Oferta va fi prezentată la cota de TVA zero.

21. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Consiliul de examinare a reclamațiilor (CER). Conform prevederilor Regulamentului GIZ Moldova în domeniul Achizițiilor Publice, toate contestațiile se trimit către Autoritatea Contractanta cu mențiunea „Contestație".

Cristina Dogoteri (adrsud@gmail.com) (Agenția de Dezvoltare Regională Sud,  bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 12, MD-4101, Republica Moldova, program de lucru - Luni-Vineri (08:00-17:00). 

22. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 04.03.2020 

23. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 06.04.2020 

24. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic

Se va utiliza/accepta sau nu

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare

Vezi p.16 - nu

25. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

Conducătorul grupului de lucru: Maria Culeșov director ADR Sud